COOKIE_INFO_HEADER

COOKIE_INFO_OK Usamos cookies propias e de terceiros para realizar análises de uso e medición do noso sitio web para mellorar os nosos servizos. Se continúas navegando, consideraremos que acepta o seu uso. Podes cambiar a configuración ou obter máis información aquí: Política de Cookies

Información xeral sobre a política de privacidade do Partido Comunista de España / Galicia

Información xeral sobre a política de privacidade do Partido Comunista de España.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE APLICABLE ÁS PÁXINAS WEB DO PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA

Índice

 1. Quen é responsable do tratamento dos seus datos persoais?
 2. Con que finalidade tratamos os seus datos?
 3. Que dereitos ten e como pode exercelos?
 4. Que responsabilidade teñen as persoas usuarias?
 5. Que datos comunicamos a terceiros e en que circunstancias?
 6. Tómanse decisións automatizadas sobre os seus datos?
 7. Realízanse transferencias internacionais de datos?
 8. Uso de Cookies.
 9. É seguro facilitar os meus datos?
 10. Revisión da política de privacidade.

1. Quen é responsable do tratamento dos seus datos persoais?

De conformidade co establecido no Regulamento Xeral de Protección de Datos (UE) 2016/679 (en diante, RGPD) e demais normativa vixente en materia de protección de datos persoais, informámoslle que os datos persoais que poida facilitar durante o uso do sitio web www.pcgalicia e www.vuelveelpce.info (en diante, “as webs”) serán tratados, en calidade de Responsable do tratamento (en diante, Responsable) polo Partido Comunista de España (en diante, “o PCE”), con CIF G28487080, inscrito no rexistro de Partidos Políticos, con Data 9 de abril de 1977, no Folio 156, Tomo 1 do Libro de inscricións e con domicilio en Rúa Olimpo, n º 35, 28043, Madrid, España. As persoas usuarias das páxinas web descritas no parágrafo anterior quedan informadas de que os datos persoais proporcionados serán tratados polo Responsable unicamente para os fins descritos na presente Política de Privacidade, non tendo ningún tipo de responsabilidade respecto a os tratamentos e posteriores utilizacións dos datos persoais que puidesen efectuarse por terceiras partes que actúen fose do sitio web e non teñan relación co Responsable. Calquera dúbida acerca de como tratamos os seus datos, con que finalidade, exercer os dereitos que lle confire a normativa de protección de datos ou en xeral calquera consulta sobre a presente Política de Privacidade poden canalizala a través da seguinte caixa de correos dpd@pce.es

2. Con que finalidade tratamos os seus datos?

A visita á web non implica a obrigación por parte das persoas usuarias a facilitar ningún dato persoal. Con todo, o uso dalgúns dos servizos dispoñibles na web depende do enchemento de formularios de datos persoais e o uso de cookies. Os datos recolleitos a través dos diferentes formularios da web son os xustos e necesarios para a prestación dos servizos solicitados. A negativa para proporcionar os datos sinalados como necesarios supón a imposibilidade de prestar adecuadamente devanditos servizos. Así mesmo, poderá facilitar datos de modo voluntario co obxectivo de que poidan prestarse de modo óptimo estes servizos. Enumeramos caso por caso as distintas finalidades:

a) Inicio do proceso de afiliación Este formulario ten a finalidade de iniciar o procedemento de solicitude de afiliación no PCE. A través deste recollemos os datos esenciais para poder tramitar o mencionado procedemento. A cesión destes datos non ten ningunha implicación legal nin constitúe o alta como afiliado no PCE, con todo, en tanto que mostrou interese pola afiliación no PCE, se usaremos o seu correo electrónico para enviarlle comunicacións que consideramos relevantes e que están en relación coa actividade do noso partido tales como eventos, comunicados, convocatorias, resolucións, congresos, entre outros, tendo sempre á súa disposición a posibilidade de retirar o consentimento para a devandita finalidade adicional. Tamén usaremos o seu correo para mandarlle enquisas coa finalidade de coñecer un pouco máis sobre vostede, as súas necesidades, a situación do noso país e elaborar os nosos programas co fin de que axuden a orientar o traballo do PCE. Ditas enquisas incluirán unha política de privacidade específica. Conservaremos os seus datos de contacto durante o tempo estritamente necesario que dure o proceso de afiliación e manteremos arquivo dos datos da súa solicitude durante o prazo de 2 anos, podendo exercitar os dereitos sobre os seus datos persoais que lle confire a normativa vixente en calquera momento. A recollida de datos para a finalidade de iniciar o procedemento de solicitude de afiliación no PCE está amparada no consentimento expreso recollido previamente ao envío do formulario a través dunha casa específica.

b) Contacto co PCE Coa finalidade de que as persoas usuarias das webs poidan realizar consultas sobre a actividade do PCE ou transmitir calquera inquietude habilitamos un formulario a través do cal recolleremos os datos persoais esenciais para poder identificar e proporcionar resposta ás devanditas consultas de maneira individualizada. Conservaremos os seus datos de contacto durante o tempo estritamente necesario para a resolución da súa consulta e manteremos arquivo destes durante o prazo de 2 anos, podendo exercitar os dereitos sobre os seus datos persoais que lle confire a normativa vixente en calquera momento. A recollida de datos para esta finalidade está amparada no consentimento expreso recollido previamente ao envío do formulario a través dunha casa específica.

c) Doazóns Coa finalidade de que as persoas usuarias das webs poidan realizar achegas económicas para o sustento da actividade do PCE sobre os termos e condicións previstos na Lei Orgánica 8/2007 do 4 de xullo, sobre financiamento dos partidos políticos e na Lei Orgánica 5/1985 do Réxime Electoral Xeneral, recolleremos os datos que nos facilite a través do formulario, para a xestión do cobro da doazón e de cantas actuacións derívense do cumprimento das obrigacións establecidas na normativa vixente. O envío do formulario cumprimentado e a aceptación da Política de Privacidade a través da casa específica implica pola parte da persoa usuaria o coñecemento das obrigacións contidas nas disposicións legais antes mencionadas, así como proba da veracidade dos seus datos e o monto da doazón. Conservaremos os seus datos de contacto durante o tempo estritamente necesario para a xestión da súa doazón e manteremos arquivo destes durante o prazo esixido por obrigación legal en materia de financiamento de partidos políticos

d) Envío de información sobre as actividades do PCE Coa finalidade de proporcionarlle información sobre as actividades do PCE recolleremos a súa dirección de correo electrónico nun formulario habilitado especificamente para o alta no noso servizo de noticias (“ Newsletter”). A través deste servizo, enviarémoslle comunicacións que consideramos relevantes e que están en relación coa actividade do noso partido tales como eventos, comunicados, convocatorias, resolucións, información sobre congresos, discursos, intervencións, entre outros. Tamén usaremos o seu correo para mandarlle enquisas coa finalidade de coñecer un pouco máis sobre Vostede, as súas necesidades, a situación do noso país e elaborar os nosos programas co fin de que axuden a orientar o traballo do PCE. Conservaremos os seus datos de contacto durante o tempo polo cal nos preste o seu consentimento e procederemos a borralos no momento en que decida retirar devandito consentimento en virtude dos dereitos sobre os seus datos persoais que lle confire a normativa vixente. A recollida de datos para esta finalidade está amparada no consentimento expreso recollido previamente ao envío do formulario a través dunha casa específica.

e) Alta nos sistemas de mensaxería instantánea do PCE Coa finalidade de proporcionarlle información sobre as actividades do PCE recolleremos o seu nº de teléfono e identificador de usuario para engadirlle ás nosas listas de distribución ou canles nos devanditos servizos a través dos formularios habilitados para iso. Os servizos en cuestión serán Telegram e Whatsapp Conservaremos os seus datos durante o tempo polo cal nos preste o seu consentimento e procederemos a borralos no momento en que decida retirar devandito consentimento en virtude dos dereitos sobre os seus datos persoais que lle confire a normativa vixente. A recollida de datos para esta finalidade está amparada no consentimento expreso recollido previamente ao envío do formulario a través dunha casa específica.

f) Inscrición en actividades organizadas ou nas que colabore o PCE Coa finalidade de xestionar a participación das persoas usuarias en actividades nas que colabore ou que organice o PCE e que se promocionen a través das webs, recolleremos os datos persoais xustos e necesarios para xestionar a devandita participación Conservaremos os datos de inscrición durante o tempo estritamente necesario para a xestión da inscrición e manteremos arquivo destes durante o prazo de 2 anos, podendo exercitar os dereitos sobre os seus datos persoais que lle confire a normativa vixente en calquera momento. A recollida de datos para esta finalidade está amparada no consentimento expreso recollido previamente ao envío do formulario de inscrición na actividade que se trate a través dunha casa específica.

3. Que dereitos ten e como pode exercelos?

Os dereitos que pode exercer son:

 • Revogar o consentimento aos tratamentos.
 • Acceder aos seus datos persoais.
 • Rectificar os datos inexactos ou incompletos.
 • Solicitar a supresión dos seus datos cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos.
 • Obter do Responsable a limitación do tratamento cando se cumpra algunha das condicións previstas na normativa de protección de datos.
 • Reclamar ante a Axencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) cando vostede considere que o Responsable vulnerou os dereitos que lle son recoñecidos pola normativa

O exercicio dos dereitos por parte do usuario é gratuíto e pode realizarse en calquera momento, debendo dirixir unha comunicación escrita, xunto coa fotocopia do Documento Nacional de Identidade ou outro medio válido en dereito que acredite a identidade do usuario, á seguinte dirección:

Calle Olimpo,  n º 35, 28043, Madrid ou a través do correo electrónico: dpd@pce.es.

Con todo, en caso de recibir solicitudes excesivas ou infundadas o Responsable poderá aplicar un canon previo ao cumprimento da solicitude.

O Responsable pon en coñecemento das persoas usuarias que o exercicio destes dereitos é  personalísimo, polo que unicamente o propio usuario poderá exercer devanditos dereitos respecto dos datos persoais dos que é lexítimo titular. Con todo, e nos casos en que excepcionalmente se admita, o representante autorizado do usuario poderá exercitar os dereitos que a leste asístenlle nos termos expostos, sempre que acompañe a mencionada comunicación co documento acreditativo de tal representación.

O Responsable informa que o exercicio dos citados dereitos por un terceiro non autorizado legalmente polo usuario, podería supoñer a comisión do delito de descubrimento e revelación de segredos previsto polo apartado segundo do artigo 197 do Código penal, castigado con penas de prisión dun a catro anos e multa de doce a vinte e catro meses; sen prexuízo doutras consecuencias ás que debese enfrontarse a consecuencia de calquera accións civís ou administrativas ás que tivesen dereito tanto o usuario lexítimo titular dos datos persoais, como o Responsable.

4. Que responsabilidade teñen as persoas usuarias?   

Vostede será responsable de que os datos que facilite ao Responsable sexan verdadeiros, exactos, completos e actualizados. A estes efectos, vostede responderá da veracidade de todos os datos que comunique e deberá manter debidamente actualizada a información facilitada, de tal forma que  responsa á súa situación real.

Igualmente, farase responsable das informacións falsas ou inexactas que proporcione a través da web e dos datos e prexuízos, directas ou indirectas, que iso cause ao Responsable ou a terceiros.

5. Que datos comunicamos a terceiros e en que circunstancias?   

Como práctica xeral, o PCE non facilitase os datos que proporcione a través dos distintos medios habilitados nas web salvo naqueles casos nos que exista unha obrigación legal ou un consentimento expreso.

Con todo, nalgunhas circunstancias, para poder levar a cabo a finalidade para a que nos deu o seu consentimento expreso, procederemos a realizar cesións de datos nos seguintes casos:

 • Cesión de email e outros datos identificativos á empresa  Mailchimo encargada de xestionar a  newsletter mediante a cal comunicamos información regular ás persoas interesadas que nos proporcionaran o seu consentimento
 • Cesión de datos identificativos e/ou de contacto a outras entidades con vinculación xurídica ao PCE co fin de realizar as seguintes finalidades:
  • ou  Proceso de afiliación ao PCE. Cesión de datos a delegacións rexionais do PCE onde resida a persoa interesada que proporcionase o seu consentimento expreso
  • ou  Proceso de afiliación ao PCE. Cesión de datos ao partido Esquerda Unida ou á Unión de Mocidades Comunistas de España, ambas as vinculadas xuridicamente ao PCE nos casos nos que a solicitude así o requira.
  • ou  Envío de información sobre as actividades do PCE: Cesión de datos de contacto ao partido Esquerda Unida, nos casos en que sexa necesario un envío de información que sexa tamén de interese por parte do PCE. Por exemplo, información electoral.
 • Cesión de datos identificativos á empresa  Paypal e a outras, encargadas de xestionar o cobro de doazóns.
 • Cesión de datos identificativos tales como IP, hora de conexión e tipo de dispositivo a motores de procura como Google coa finalidade de optimización do  indexado e de servizo de  analitica de visitas.

Por último, é posible o Responsable deba comunicar determinados datos persoais a terceiros que lle presten servizos, exclusivamente para o correcto funcionamento dos servizos para os que se prestou o consentimento (provedores de servizos de loxística, provedoras de servizos informáticos, etc).

En todos os casos, as comunicacións de datos descritas faranse mediante un contrato de encarga de tratamento asinada entre o Responsable e os terceiros que traten ou accedan aos datos de carácter persoal responsabilidade do PCE, en cumprimento do establecido na normativa de Protección de Datos.

6. Tómanse decisións automatizadas sobre os seus datos?   

O Responsable non toma decisións automatizadas sen intervención dunha persoa humana en ningún caso.

7. Realízanse transferencias internacionais de datos?   

O Responsable non realiza ningunha transferencia internacional de datos fose do Espazo Económico Europeo. Nos casos de cesión de datos, o Responsable asegurou  contractualmente que ou ben non se realizan transferencias internacionais de datos ou ben estas son lícitas e están amparadas nalgunha dos casos permitidos establecidos pola normativa.

8. Uso de  Cookies

Ao comezar a navegación aparece un despregable no que podes aceptar ou non o uso de  cookies.

9. É seguro facilitar os meus datos?

O Responsable tratará os datos persoais en todo momento de forma absolutamente confidencial e gardando o deber de segredo respecto dos mesmos, de conformidade co previsto na normativa de protección de datos, adoptando para o efecto as medidas de índole técnica e organizativas necesarias que garantan a seguridade dos seus datos e eviten a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, tendo en conta do estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos a que están expostos.

A pesar diso, sempre que se proporciona información persoal na rede, existe o risco de que terceiras persoas, cuxo control queda fóra do noso alcance, poidan interceptar esta información e utilizala, por iso, aínda que o Responsable realice todos os esforzos á súa disposición, non podemos garantir a seguridade da información que revele a través da rede e baixo a súa responsabilidade.

10. Revisión da política de privacidade

A presente política de privacidade establecida está en vigor desde a data que figura no encabezado desta.

O responsable comprométese a realizar unha revisión continua da presente política de privacidade, procedendo á súa actualización no caso de que se produza algunha modificación normativa, decisión xudicial, cambio xurisprudencial, déanse cambios nos tratamentos que realizamos a través das webs ou nas finalidades para as cales se prestou consentimento, así como por cambios na actuación e estratexia do PCE.

Nestes supostos, e se é preceptivo, anunciarase nas webs e/ou a través de correo electrónico os cambios introducidos cunha antelación razoable.